+30.6946696310                      info@spanosthomas.eu                      live:.cid.912cd03ac5bb338a                    

Αγαπητοί αναγνώστες.
Επιτρέψτε μου να Σας ενημερώσω ότι την 25-04-2024 μου επιδόθηκε κλήση από την Κυρία Πταισματοδίκη προκειμένου να εμφανιστώ ενώπιον της για να λάβω γνώση της με Α.Β.Μ.:Ε2024/1126 νέας ψευδούς έγκλησης του  δικηγόρου Ιωάννου Χαρίτου κατά εμού. Μου δόθηκε προθεσμία να καταθέσω έγραφες εξηγήσεις την 03-06-2024, όπως και έπραξα. Τούτων δε μπορείτε να λάβετε γνώση, αυτούσιων ως έχουν, αμέσως κατωτέρω:

Ρόδος 03-06-2024

Με εκτίμηση.
Θωμάς Χ. Σπανός.

Ενώπιον της Κ. Πταισματοδίκη Ρόδου
Έγγραφες Εξηγήσεις

Θωμά – Δημήτριου Σπανού Του Χρήστου, κατοίκου Ρόδου στο 5ο Χλμ. Ρόδου – Λίνδου, επαγγέλματος εμπόρου, με Α.Δ.Τ.: ΑΗ 950857 και Α.Φ.Μ.: 027637336.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ * * * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Καλούμαι ενώπιον Υμών για την παροχή εξηγήσεων που αφορούν τις πράξεις της ψευδορκίας (άρθρο 224 §1 ΠΚ), ψευδούς καταμηνύσεως (άρθρο 229 §1 ΠΚ), της εξυβρίσεως (άρθρο 361 ΠΚ), της απλής δυσφημήσεως (άρθρο 362 ΠΚ) και της συκοφαντικής δυσφημίσεως (άρθρο 363 ΠΚ).

Κατηγορίες τις οποίες αρνούμαι κατηγορηματικά.

Συγκεκριμένα μετά την από 13-02-2024 ενόρκως εγχειρισμένης στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου, εγκλήσεως του δικηγόρου Ρόδου Ιωάννη Χαρίτου, για την οποία σχηματίστηκε η με Α.Β.Μ.:Ε2024/1126 δικογραφία, φέρομαι ως ύποπτος τέλεσης των ανωτέρω ποινικά κολάσιμων πράξεων για τις οποίες καλούμαι απολογούμενος ενώπιον Υμών.

Ο εγκαλών με την από 13-02-2024 εγχειρισμένη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου, δεκαοκτώ σελίδων (18) σελίδων, έγκληση του, εκ των οποίων οι δέκα (10) εξ αυτών αφορούν αποσπάσματα της από 04-09-2023 δικής μου κατ’ αυτού εγκλήσεως μου, δεν επικαλείται ούτε ένα (1) τεκμήριο και δεν κομίζει κανένα έγγραφο, προς αντίκρουση της.

Όλα τα έγγραφα που εμπεριέχονται στην με Α.Β.Μ.:Ε2024/1126 δικογραφία, ένεκα της κατά εμού εγκλήσεως του εγκαλούντος, είναι αυτά που επικαλούμαι και τεκμηριώνουν την από 04-09-2023 εγχειρισμένη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου και με Α.Β.Μ.: Ε2023/4703  έγκληση μου.

Ο εγκαλών αναλίσκεται στον αυτοεπαινούμενο λόγο του, περί της επί πενήντα οκτώ (58) χρόνων δικηγορίας του, προτείνοντας τρείς (3) άλλους δικηγόρους ως μάρτυρες υπεράσπισης του, ώστε να επιβεβαιώσουν τον αυτοεπαινούμενο λόγο του.

Κατόπιν της από 10-03-2023 τεκμηριωμένα καθολικά ψευδούς κατά εμού δικής του, μετά του Στέφανου Στεφανίδη του Ιωάννη έγκληση τους, για την οποία σχηματίστηκε κατά εμού η με Α.Β.Μ.: Α2023/1817 δικογραφία, κατέθεσα τεκμηριωμένα την από 04-09-2023 και με Α.Β.Μ.: Ε2023/4703 έγκληση μου με πενήντα επτά (57) εν συνόλω τεκμήρια.   

Όσον αφορά δε την με Α.Β.Μ.:Ε2024/1126 νέα ψευδή έγκληση κατά εμού του εγκαλούντος, ένεκα οι παρούσες έγγραφες εξηγήσεις μου, τα κάτωθι:

Εις την πρώτη (1η) σελίδα της έγκλησης του, αναφέρει:

«Εις την έγκλησιν αυτήν, εν γνώσει του ψεύδους των γεγονότων τα οποία μου αποδίδει ενσυνειδήτως τελών ο εγκαλούμενος, με κατηγορεί και με καταμηνύει ενώπιον Υμών αξιότιμε κ. Εισαγγελεύ, ότι μετά του Ανδρέα Μαντζόν του Φραγκίσκου, επιχειρηματίου, κατοίκου Ρόδου και του Στέφανου Στεφανίδη του Ιωάννου, δικηγόρου, κατοίκου Ρόδου, συνεστήσαμεν εγκληματικήν οργάνωσιν, προέβημεν εις εγκληματικάς πράξεις εναντίον του και προτιθέμεθα να διαπράξουμεν και σειράν εγκλημάτων και κυρίως εγκλημάτων υφαρπαγής περιουσιών και ιδιαίτερα την δικήν του περιουσίαν !»  

Πουθενά στην από 04-09-2023 και με Α.Β.Μ.:Ε2023/4703 εγχειρισμένη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου  έγκληση μου δεν αναφέρω ότι ο εγκαλών μετά του Στέφανου Στεφανίδη του Ιωάννη και του Ανδρέα Φραγκίσκου Μαντζόν συνέστησαν, οι τρείς (3) τους μόνον, εγκληματική οργάνωση. Αλλά ότι ο Ανδρέας Φραγκίσκου Μαντζόν  είναι αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης, στην οποία ο εγκαλών συνεισφέρει σε αυτήν την εγκληματική οργάνωση μακροχρόνια τις δικηγορικές του υπηρεσίες, ενίοτε ενσυνειδήτως παρανομώντας και ως εκ τούτου την συναποτελούν μαζί και με άλλους.

Ο εγκαλών, ενσυνειδήτως παρανομώντας, κατέθεσε μετά του δικηγόρου Ρόδου Στέφανου Στεφανίδη του Ιωάννη την με αριθμό κατάθεσης 354/10-03-2023 (σχετικό 01-01) ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ επιστολή τους, επέχουσα θέση κατά εμού εγκλήσεως τους, προς τον Πρόεδρο Πρωτοδικών Ρόδου, κοινοποιώντας ταυτόχρονα προς τον Εισαγγελέα Εφετών Δωδεκανήσου με αριθμό εισερχομένου 1306/10-03-2023 (σχετικό 01-02).
Σε αυτήν, μεταξύ άλλων, αναφέρουν:

«Τέλος, οι υπογραφείς του παρόντος εγγράφου είναι ο πρώτος ως μηνυτής και παριστάμενος «για την υποστήριξη της κατηγορίας», αμφότεροι δε, δικηγόροι / συνήγοροι της υπόθεσης αυτής.-»    

Δηλαδή οι ίδιοι δηλώνουν ότι η κατ’ εμού καθόλα ψευδής επιστολή τους, είναι μήνυση.

Πέραν του γεγονότος ότι με τις βαριές ψευδείς κατηγορίες που σε αυτήν μου προσάπτουν γνώριζαν, όπως και έγινε, ότι επρόκειτο αμφότεροι, ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Ρόδου και ο Εισαγγελέας Εφετών Δωδεκανήσου, (σχετικά 01-03 & 01-04) να διαβιβάσουν την ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ επιστολή τους προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου για να σχηματιστεί εναντίον μου η με Α.Β.Μ.:Α2023/1817 δικογραφία για την οποία διενεργήθηκε ακόμη μια εισαγγελική κατά εμού έρευνα και για την οποία κλήθηκα να καταθέσω τις από 14-09-2023   έγγραφες εξηγήσεις μου,  (σχετικό 01-05).

Προέβηκα δε και στην από 04-09-2023 και με Α.Β.Μ.:Ε2023/4703 (σχετικό 01-06)  έγκληση μου για την οποία, («το δις εξαμαρτείν, ουκ ανδρός σοφού»), ο εγκαλών κατέθεσε κατά εμού την νέα καθολικά ψευδή με Α.Β.Μ.:Ε2024/1126 έγκληση του για την οποία καταθέτω ενώπιον Υμών τις παρούσες έγγραφες εξηγήσεις μου.   

Σκοπός δε της κατάπτυστης ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ επιστολής τους, (σχετικά 01-01 & 01-02) ήταν να μου ανακαλέσουν την νομίμως διά της υπ’ αριθμόν 321/01-12-2022 (σχετικό 01-07) Πράξης του Πρωτοδικείου Ρόδου χορηγηθείσα νομική βοήθεια, διορισμού δικηγόρου για να παρασταθώ σε άλλη ψευδή κατά εμού έγκληση του Στέφανου Στεφανίδη του Ιωάννη που συζητείτο την 07-12-2022 όπως από την ίδια την υπ’ αριθμόν 321/01-12-2022 (σχετικό 01-07) Πράξη του Πρωτοδικείου Ρόδου, προκύπτει και επεδίωκαν σε αυτήν να με δικάσουν ανυπεράσπιστο για να με καταδικάσουν.

Η συγκεκριμένη δε υπόθεση αναβλήθηκε και ορίστηκε η συζήτηση της την 10-03-2023, (σχετικό 01-08). Κρίθηκε δε τελικά απαράδεκτη διά της υπ’ αριθμόν 1181/22-09-2023 απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου.

Για να πετύχουν δε αυτό τον σκοπό τους, προσκόμισαν ως συνημμένο της ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ κατάπτυστης επιστολής τους στον Πρόεδρο του Πρωτοδικείου Ρόδου και στον Εισαγγελέα Εφετών Δωδεκανήσου το υπ’ αριθμόν 1600/2009 (σχετικό 01-09) Πιστοποιητικό του Κτηματολογίου Ρόδου για να αποδείξουν ότι δήθεν κατέχω μεγάλη ακίνητη περιουσία και συνεπώς είμαι οικονομικά ευκατάστατος και δεν δικαιούμαι χορήγηση νομικής βοήθειας. Εξ αυτού δε του συγκεκριμένου πιστοποιητικού προκύπτει ότι στη συγκεκριμένη 80Α Κτηματολογική Μερίδα Γαιών Ρόδου ουδεμία απολύτως  ιδιοκτησία κατέχω.
Όμως, ο εγκαλών με την ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ κατάπτυστη επιστολή που συνυπογράφει με τον Στέφανο Στεφανίδη του Ιωάννη επιχείρησαν να πιάσουν εξαπίνης τον Πρόεδρο του Πρωτοδικείου Ρόδου και τον Εισαγγελέα του Εφετείου Δωδεκανήσου, προκειμένου να μου ανακαλέσουν την νομική βοήθεια διορισμού δικηγόρου και να με δικάσουν και καταδικάσουν ανυπεράσπιστο την ίδια ημέρα την 10-03-2023. Ενόσω είχαν την δυνατότητα να το πράξουν αυτό τρις (3) ολόκληρους μήνες προηγούμενα και να δώσουν την δυνατότητα στον Πρόεδρο Πρωτοδικών Ρόδου και στον Εισαγγελέα Εφετών Δωδεκανήσου να εξετάσουν την τυχόν ορθότητα και αλήθεια της καταγγελίας τους.
Επικαλέστηκαν ακόμη δε την δήθεν ζημιά που υπόκειται το Ελληνικό Δημόσιο από την χορήγηση νομικής βοήθειας που δικαιωματικά απολαμβάνω από όλα τα δικαστήρια στα οποία απευθύνομαι. Αυτής δε της ψευδούς επίκλησης τους απαντάει ενόρκως ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. Ρόδου, καθώς κλήθηκε περί τούτου (σχετικό 01-10).

Ως εκ των μόλις ανωτέρω τεκμηριωμένα εκτίθενται, όπως και η ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ  κατάπτυστη επιστολή (σχετικά 01-01 & 01-02) που συνυπογράφει ο εγκαλών με τον Στέφανο Στεφανίδη του Ιωάννη, για την οποία σχηματίστηκε η με Α.Β.Μ.:Α2023/1817 δικογραφία, για την οποία κατέθεσα την με Α.Β.Μ.:Ε2023/4703 (σχετικό 01-06)  έγκληση μου, έτσι και η με Α.Β.Μ.:Ε2024/1126 νέα έγκληση κατά εμού του εγκαλούντος, ένεκα οι παρούσες έγγραφες εξηγήσεις μου, είναι αμφότερες αποδεδειγμένα ψευδείς και πρέπει αμφότερες να απορριφτούν.

Προς επίρρωση δε του ψεύδους της νέας με Α.Β.Μ.:Ε2024/1126 κατά εμού εγκλήσεως του εγκαλούντος, επικαλούμαι όλη την αποσπασματική συμπερίληψη σε αυτήν της με Α.Β.Μ.:Ε2023/4703 (σχετικό 01-06) έγκλησης μου, καθώς αυτή ο εγκαλών συνοδεύει με τα έγγραφα – ντοκουμέντα που την τεκμηριώνουν.

Ανυπέρβλητα η πρόκληση και το θράσος, εν είδη επιβολής, του εγκαλούντος να προσκομίζει τεκμήρια που αποδεικνύουν το ψεύδος όσων επικαλείται και να ζητάει με αυτά την ποινική μου δίωξη σε αμφότερες τις με Α.Β.Μ.:Α2023/1817 και Α.Β.Μ.:Ε2024/1126 εγκλήσεις του.

Εις την δεύτερη (2η) σελίδα της έγκλησης του, αναφέρει:

«1.- Εγώ μετά του συναδέλφου μου Στεφάνου Στεφανίδη του Ιωάννου και κάποιου συμπολίτου μας, μετά του οποίου δεν έτυχε έως σήμερον να έχω ούτε προσωπικήν  ούτε επαγγελματικήν σχέσιν, ονόματι Ανδρέα Μαντζόν του Φραγκίσκου, συνεστήσαμεν «εγκληματική οργάνωση»»

Τούτων, με τα οποία ο εγκαλών προσπαθεί να παραπλανήσει και να απαξιώσει, έχω απαντήσει ανωτέρω και επαναλαμβάνω, αμέσως κατωτέρω:

Πουθενά στην από 04-09-2023 και με Α.Β.Μ.:Ε2023/4703 εγχειρισμένη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου  έγκληση μου δεν αναφέρω ότι ο εγκαλών μετά του Στέφανου Στεφανίδη του Ιωάννη και του Ανδρέα Φραγκίσκου Μαντζόν συνέστησαν, οι τρείς (3) τους μόνον, εγκληματική οργάνωση. Αλλά ότι ο Ανδρέας Φραγκίσκου Μαντζόν  είναι αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης, στην οποία ο εγκαλών συνεισφέρει σε αυτήν την εγκληματική οργάνωση μακροχρόνια τις δικηγορικές του υπηρεσίες, ενίοτε ενσυνειδήτως παρανομώντας και ως εκ τούτου την συναποτελούν μαζί και με άλλους.

Εις την δέκατη τρίτη (13η) σελίδα της έγκλησης του, αναφέρει:
(Αρχή μεσαίας μεγάλης παραγράφου αυτής)

«Το αληθές εν προκειμένω είναι ότι εγώ προσωπικώς εις όλην την 58ετή συνεχή δικηγορία μου, αλλά και εις την ατομικήν μου ζωή ουδέποτε είχον οιανδήποτε ατομικήν, η επαγγελματικήν, η οικογενειακήν, η και φιλική σχέσιν με τον Ανδρέα Μαντζόν του Φραγκίσκου, πολλώ μάλλον σχέσιν «μετόχου, με αρχηγόν αυτόν, εις εγκληματικήν οργάνωσιν» ως ψευδώς και συκοφαντικώς με καταμηνύει ο εγκαλούμενος».   

Όλος ο δικηγορικός σύλλογος, ακόμη και οι νέοι δικηγόροι, πόσο μάλλον οι παλαιοί με πενήντα οκτώ (58) χρόνια στον δικηγορικό στίβο, γνωρίζουν ότι ο Μαντζόν είναι ο πλειοδότης και κύριος οικονομικός αιμοδότης του Δικηγορικού Συλλόγου της Ρόδου και των δικαστικών επιμελητών.

Ο εγκαλών ισχυρίζεται ψευδώς, (κατωτέρω στην ίδια παράγραφο) ότι ο Ανδρέας Φραγκίσκου Μαντζόν του είναι άγνωστος.
Πώς είναι δυνατόν ένα από τα αρχαιότερα δικηγορικά στελέχη του Δικηγορικού Συλλόγου της Ρόδου να μην γνωρίζει τον, από την εποχή της Ιταλικής κατοχής, κύριο και μεγαλύτερο εργολάβο δημοσίων έργων στο νησί που συναναστρέφεται και είναι ο αποκλειστικός προμηθευτής αδρανών υλικών στις δημοτικές, δημόσιες και κρατικές υπηρεσίες του νησιού μας, σε αδιάλειπτη, ενίοτε αφανή, συνέχεια των δραστηριοτήτων του Ιταλού πατρός του;
Πως είναι δυνατόν να μην τον γνωρίζει με πενήντα οκτώ χρόνια δικηγορίας στις δικαστικές αίθουσες που συχνά το όνομα Μαντζόν ακούγεται και αυτό είναι αποκλειστικά επίθετο που ανήκει αποκλειστικά και μόνον στην οικογένεια του; 

Δεν υπάρχει άλλη οικογένεια Μαντζόν στο νησί. Μία είναι αυτή, η μία και μοναδική Ιταλική οικογένεια που παρέμεινε στο νησί μετά την φυγή των Ιταλών τύραννων κατακτητών και ο Ανδρέας Φραγκίσκου Μαντζόν είναι ο κακομαθημένος κανακάρης της που «ότι του γυαλίσει στο μάτι απλώνει, το χέρι και το αρπάζει».

Πέραν των ανωτέρω απαντημένων υποθετικών ερωτημάτων μου, περί του ανυπόστατου ισχυρισμού του εγκαλούντος, ότι δήθεν δεν γνωρίζει τον Ανδρέα Φραγκίσκου Μαντζόν.

Ενίοτε, όχι στην προκειμένη περίπτωση, οι μαριονέτες δεν γνωρίζουν ποιος κινεί τα νήματα που τις συνδέουν με αυτόν. Όμως, γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι πράττουν για αυτόν και ότι είναι συνδεδεμένες μαζί του.

Εν προκειμένω ο εγκαλών γνωρίζει πάρα πολύ καλά ποιες υποθέσεις έχει χειριστεί για λογαριασμό του Ανδρέα Φραγκίσκου Μαντζόν, εκλαμβανόμενες ως τα «νήματα» που με αυτόν τον συνδέουν και εκθέτω αυτές που εγώ γνωρίζω, αμέσως κατωτέρω.

(Μέση μεσαίας μεγάλης παραγράφου της 13ης σελίδας
της έγκλησης του εγκαλούντος

«… Ιδιαίτερα μάλιστα τονίζω ότι ουδεμίαν οικονομικήν σχέσιν, ομοδικίαν η αντιδικίαν είχα η οποία να αφορά τον Ανδρέα Μαντζόν του Φραγκίσκου, τας ιδιοκτησίας, τας αντιδικίας του και εν γένει οικονομικά του συμφέροντα. Κατ ακολουθίαν ο εγκαλούμενος σε όσες περικοπές της εγκλήσεως του με αναφέρει ως μέλος της εγκληματικής οργανώσεως με αρχηγόν μάλιστα ένα άγνωστον εις εμένα, ψεύδεται ασυστόλως και ανερυθριάστως».   

Ο εγκαλών κρίνει εξ ιδίων τα αλλότρια καθώς ο ίδιος:
«ψεύδεται ασυστόλως και ανερυθριάστως».  

Στο αριθμημένο με τον αριθμό δέκα (10) απόσπασμα της εγκλήσεως μου, (σελίδες 5-11 της εγκλήσεως του εγκαλούντος), εκθέτω λεπτομερώς και τεκμηριωμένα την συνεισφορά του εγκαλούντος στην  εγκληματική οργάνωση που ειδικεύεται στις υφαρπαγές δημόσιων και ιδιωτικών ακινήτων ιδιοκτησιών  και αρχηγός της είναι ο Ανδρέας Φραγκίσκου Μαντζόν στον οποίο καταλήγουν σε βάθος χρόνου τα οφέλη της εγκληματικής οργάνωσης που αυτά είναι κύρια ακίνητες ιδιοκτησίες.

Κατωτέρω δε, αντικρούοντας άλλη ενότητα της έγκλησης του εγκαλούντος, εκθέτω τεκμηριωμένα τα «νήματα» που εν γνώση του τον συνδέουν με τον Ανδρέα Φραγκίσκου Μαντζόν.

(Τέλος μεσαίας μεγάλης παραγράφου της 13ης σελίδας
της έγκλησης του εγκαλούντος)

«… Εκτός από το γεγονός ότι δεν γνωρίζω την Ανδρέα Μαντζόν, δεν γνωρίζω ούτε τον μηνυτήν μου και νυν εγκαλούμενον, ο οποίος εάν δεν είχεν την αντιδικίαν με τον συνάδελφον και φίλο μου Στέφανο Στεφανίδη, ίσως δεν θα τον γνώριζα ούτε κατ όψιν»   

Ο εγκαλών ψεύδεται ασυστόλως και ανερυθριάστως καθώς με γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Έχω βρεθεί στο γραφείο του 2-3 φορές και κοινωνικά χαιρετιόμασταν όταν συναντιόμασταν πριν αναλάβει την εκπροσώπηση του συναδέλφου του Στέφανου Στεφανίδη. Μάλιστα, ο ίδιος μου έδωσε την υπ’ αριθμόν 98/15-09-2002 αγωγή που κατέθεσε ως πληρεξούσιος δικηγόρος στη γραμματεία του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, ως και την με αριθμό κατάθεσης 290/15-02-2002 συντηρητική κατάσχεση, τις οποίες αναζήτησα μετά την καθολικά ψευδή Κτηματολογική έρευνα του δικηγόρου  Ευστράτιου Καρίκη που διενήργησε μετά οκτώ χρόνια για την ιδιοκτησία μου και στην οποία αναφερόταν η συγκεκριμένη συντηρητική κατάσχεση, ενόσω η αγωγή είχε απορριφτεί. Τα μόλις εκτεθέντα αναφέρονται, αναλυτικά και τεκμηριωμένα, στο απόσπασμα δέκα (10) της έγκλησης του εγκαλούντος, προσκομίζοντας ο ίδιος και τα σχετικά τεκμήρια με αυτήν, όπως διαπίστωσα λαμβάνοντας γνώση της δικογραφίας.

Πέραν των ανωτέρω αναφερομένων επισκέψεων μου στο γραφείο του, ο εγκαλών είναι και δικηγόρος της συμβολαιογράφου Ρόδου Χρυσάνθης Κώτη στην μεταξύ μας αντιδικία (σχετικό 02). Την συμβολαιογράφο δηλαδή που κύρια χρησιμοποιεί (χρησιμοποιούσε, καθώς έχει συνταξιοδοτηθεί πλέον) η εγκληματική οργάνωση με αρχηγό τον Ανδρέα Φραγκίσκου Μαντζόν.

(Προ τελευταία παράγραφος της 14ης σελίδας
της έγκλησης του εγκαλούντος)

«Δεν υπήρξε λοιπόν η επιστολή μας προς τον κ. Πρόεδρον Πρωτοδικών Ρόδου ούτε έγκλησης, ούτε άλλο ένδικον τι μέσον το οποίον να συνιστά πράξιν καταμηνύσεως του εγκαλουμένου. Ως εσκεμμένως αυτός το υπολαμβάνει, για να μου αποδώσει την τέλεσιν σχετικού πλημμελήματος και τούτο διότι η αίτησις μας αυτή είναι στερρώς συνδεδεμένη με τα αυστηρώς υπερασπιστικά μας καθήκοντα και την ουσιαστικήν εφαρμογήν του συγκεκριμένου θεσμού».

Πέραν του γεγονότος ότι ο εγκαλούμενος συνυπογράφει την ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ επιστολή τους στην οποία  δηλώνουν οι ίδιοι ότι είναι μήνυση, καθώς αναφέρουν:

«Τέλος, οι υπογραφείς του παρόντος εγγράφου είναι ο πρώτος ως μηνυτής και παριστάμενος «για την υποστήριξη της κατηγορίας», αμφότεροι δε, δικηγόροι / συνήγοροι της υπόθεσης αυτής.-»   

Πέραν αυτού, ο εγκαλών μετά του Στέφανου Ιωάννου Στεφανίδη επισυνάπτει της ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ επιστολής τους το υπ’ αριθμόν 1600/2009 (σχετικό 01-09) Πιστοποιητικό του Κτηματολογίου Ρόδου για να αποδείξουν ότι δήθεν κατέχω μεγάλη ακίνητη περιουσία και συνεπώς είμαι οικονομικά ευκατάστατος και δεν δικαιούμαι χορήγηση νομικής βοήθειας, ενόσω σε αυτό δεν υπάρχει ούτε για δείγμα καμία απολύτως ιδιοκτησία στο όνομα μου.

 Εδώ τίθεται από μέρους μου το διττό ερώτημα:

Πώς είναι δυνατόν ο εγκαλών να μην έχει επίγνωση των όσων αναφέρει και επικαλείται;  

Μήπως  ακολουθώντας την φιλοσοφία του αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης Ανδρέα Φραγκίσκου Μαντζόν, επιβάλλει αυτήν του μαύρου αυγού, όπου επικαλείται ψεύδη και μόνον ψεύδη, τα οποία τεκμηριωμένα αντικρούω και παρά ταύτα εκδίδονται υπέρ του οι Δικαστικές αποφάσεις έναντι εμού στα πλαίσια της επιβολής που ασκεί στον τοπική και όχι μόνον Δικαιοσύνη;  

Είναι πάρα πολύ αλαζονική αυτή η συμπεριφορά ορμώμενη από την επιβολή που ασκούν στην τοπική Δικαιοσύνη και όχι μόνον σε αυτήν.

Σε κάθε περίπτωση επιδεικνύεται από μέρους του εγκαλούντος ανυπέρβλητη προκλητικότητα και θρασύτητα, με όσα εν γνώση του τεκμηριωμένα ψευδή αναφέρει και επικαλείται στις εγκλήσεις του.

(Μεσαία μεγάλη παράγραφος της 15ης σελίδας
της έγκλησης του εγκαλούντος)

«Η αντιδικία του εγκαλούμενου με τους προαναφερθέντες δεν έχει σχέσιν με εμέ, όπως δεν έχουν σχέσιν και οι επαγγελματικές ενέργειές μου προς το Δικαστήριον  η το Κτηματολόγιον, τας οποίας κακοβούλως και συκοφαντικώς αναγράφει εις την κατ εμού έγκλησίν του ο εγκαλούμενος, ερμηνεύοντάς τας αυτάς με κακοβουλίαν δια να μου αποδώσει ευθύνας και να με καταμηνύσει ψευδώς. Συγκεκριμένως, εγώ, υπήρξα δικηγόρος του Μεχμέτ Ουγιανίκ η Μπεκάκη του Φεβζή, ο οποίος είχεν αντιδικίαν κατά των Ιωάννου Μανουσέλη του Κωνσταντίνου, Χρίστου Πινίκα του Εμμανουήλ και Παρασκευής Χρήστου  Πινίκα, περίπου προ 22 ετών (!). Η αντιδικία αυτή αφορούσε ένα ακίνητο προσδιοριζόμενο με το στοιχείον πίνακος Π2 (ισόγειον κατάστημα) το οποίον ευρίσκετο εις το Β κτίριον του ακινήτου με κτηματολογικά στοιχεία τόμος γαιών 4, φύλλον 164, μερίς 84 και φάκελος 951 του Δήμο Ρόδου, το οποίον ο εντολέας μου είχεν αγοράσει από τον Ιωάννη Μανουσέλη με το υπ’ αριθμ. 20212/26-3-1999 προσύμφωνον της τότε συμβολαιογράφου Χρυσάνθης Κώτη Κολλίγρη και παρά την ύπαρξιν του προσυμφώνου ο Ιωάννης Μανουσέλης το πούλησε εις το ζεύγος Πινίκα».   

Ο εγκαλών με περισσή προκλητικότητα και θρασύτητα, εκθέτει στην έγκληση του και στο απόσπασμα υπ’ αριθμόν δέκα (10), (σελίδες 5-11) αυτής μετά της τεκμηρίωσης των σχετικών εγγράφων της έγκληση μου, όλες τις παράτυπες ενέργειες του, που διενήργησε ως δικηγόρος του Μεχμέτ Ουγιανίκ η Μπεκάκη του Φεβζή προκειμένου να δημιουργήσει την αδυναμία εκπλήρωσης του δικαιοπαρόχου μου Ιωάννη Μανουσέλη να εκπληρώσει προς εμένα τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Όπως αυτές προέρχονταν από τα υπ’ αριθμόν 9825/13-12-2001 και 10164/14-06-2002  προσύμφωνα αγοραπωλησίας της συμβολαιογράφου Ρόδου Χρυσάνθης Μητσού και αναφέρει τεκμηριωμένα στην υπ’ αριθμόν δέκα (10) ενότητα της έγκλησης του ο εγκαλών, ένεκα οι παρούσες έγγραφες εξηγήσεις μου, προσκομίζοντας και τα σχετικά ντοκουμέντα.

Ο εγκαλών με περισσή προκλητικότητα και θρασύτητα  χρησιμοποιεί την αρχή:
«Η καλύτερη κάλυψη, είναι η αποκάλυψη».
 Που όμως ενίοτε, όπως εν προκειμένω, δεν ενδείκνυται.

Πέραν δε των ανωτέρω ο χειρισμός της συγκεκριμένης δικαστικής του υπόθεσης εκπλήρωσε τριπλό σκοπό. 
Τούτοι δε για λογαριασμό του αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης Ανδρέα Φραγκίσκου Μαντζον, στον οποίο προσφέρει μακροχρόνια τις δικηγορικές του υπηρεσίες.

Επικαλείται δε ψευδώς ο εγκαλών ότι δεν τον γνωρίζει.
«Δεν γνωρίζει» τον πλειοδότη και μεγαλύτερο οικονομικό αιμοδότη του Δικηγορικού Συλλόγου της Ρόδου. Όμως, τα «νήματα» της εξάρτησης του με αυτόν είναι υπαρκτά.

Ο εγκαλών διά της υπ’ αριθμόν 290/15-02-2002 αίτησης συντηρητικής του κατάσχεσης και τα δικονομικά του τερτίπια, όπως αυτά εκτίθενται στην ενότητα δέκα (10) της έγκλησης του, εκμαίευσε από το δικαστήριο που την εξέτασε την προσωρινή διαταγή απαγόρευσης κάθε νομικής η πραγματικής μεταβολής των επίδικων ακινήτων έως την εκδίκαση της υπόθεσης. Όμως, αυτή παρέμεινε εγγραμμένη στους καταλόγους του Κτηματολογίου Ρόδου, παρά την έκδοση της 1517/22-04-2002 απόφασης επί της υπ’ αριθμόν 290/15-02-2002 αίτησης συντηρητικής του κατάσχεσης που την περιόρισε στα ενενήντα δύο χιλιάδες ευρώ (92.000 €) και εν τέλει την απόρριψη της αγωγής ένεκα της οποίας εκδόθηκε, διά της υπ’ αριθμόν 251/2004 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου.
Τούτη δε την εκμαιευμένη απόφαση που ενέγραψε ο εγκαλών στο Κτηματολόγιο, χωρίς να μεριμνήσει για την άρση της, χρησιμοποίησε ο δικηγόρος Ευστράτιος Καρίκης, μετά οκτώ (8) χρόνια, στην καθολικά ψευδή του Κτηματολογική έρευνα, στερώντας μου την εκταμίευση εγκριμένου δανείου μου από την Eurobank ύψους ενενήντα χιλιάδων ευρώ  (90.000 €) και την υλοποίηση ενός προγράμματος ΕΣΠΑ ύψους ογδόντα πέντε χιλιάδων πενήντα επτά ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (85.057,74 €), με δημόσια επιχορήγηση ύψους πενήντα πέντε χιλιάδων διακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και πενήντα τριών λεπτών (55.287,53 €), στα πλαίσια της εκδούλευσης του στον αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης Ανδρέα Φραγκίσκου Μαντζόν, προκειμένου αυτός να με καταβάλει κοινωνικοοικονομικά με απώτερο σκοπό την υφαρπαγή της ιδιοκτησίας μου για να νομιμοποιήσει την αυθαίρετη και κατά το ήμισυ κατεδαφιστέα όμορη δική του.
Όλα τα ανωτέρω εκτίθενται τεκμηριωμένα στην ενότητα δέκα (10) της έγκλησης του εγκαλούντος προσκομίζοντας ο ίδιος και τα σχετικά τεκμήρια.
Πέραν λοιπόν της ανωτέρω επιδίωξης του εγκαλούντος, να στερήσει την δυνατότητα στον δικαιοπάροχο μου Ιωάννη Μανουσέλη να προσχωρήσει στην συμβατική του υποχρέωση προς εμένα και να μου εκχωρήσει την όμορη του Ανδρέα Φραγκίσκου Μαντζόν ιδιοκτησία μου.
Πέραν της χρησιμότητας της συντηρητικής κατάσχεσης που ενέγραψε και δεν μερίμνησε να την άρει και αυτήν αξιοποίησε ο δικηγόρος Ευστράτιος Καρίκης για να μου στερήσει εγκριμένο δάνειο από την Eurobank και την υλοποίηση ενός προγράμματος ΕΣΠΑ, όπως εκθέτω ανωτέρω.      
Οι δικηγορικές ενέργειες του εγκαλούντος διενεργούνταν στα πλαίσια της, ακόμη και σήμερα, εξελισσόμενης διαδικασίας της υφαρπαγής των ιδιοκτησιών μας από τον αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης Ανδρέα Φραγκίσκου Μαντζόν.
Τούτος χρησιμοποίησε τον Ιωάννη Μανουσέλη του Κωνσταντίνου για να ανεγείρει ένα κτιριακό συγκρότημα πέριξ της ογδόντα τέσσερα (84) Κτηματολογικής Μερίδας Γαιών Ρόδου (ΚΜΓΡ) και τον καθοδήγησε να αφήσει απλήρωτους όλους όσους συνεργάστηκαν με τον Ιωάννη Μανουσέλη. Τούτα τεκμηριωμένα εκτίθενται στην έγκληση μου με Α.Β.Μ.: Ε2023/1696 την οποία προσκομίζει ως (σχετικό 1) ο εγκαλών με την έγκληση του.

Σιγά  – σιγά αυτό το κτιριακό συγκρότημα που έχτισαν οι Γ.Κανδηλιεράκης & Δ.Τζόγιας Ο.Ε., Χρήστος Πινίκας, Ανδρέας Αναστασάκης, Πέτρος Ζαράνης, Εμμανουήλ Βεζυργιάννης του Νικολάου, και πολλοί άλλοι που συνεργάστηκαν με τον Ιωάννη Μανουσέλη καταστράφηκαν ολοσχερώς και έμειναν απλήρωτες και οι Δημόσιες Υπηρεσίες Ι.Κ.Α και Δ.Ο.Υ. από τις εργολαβικές δραστηριότητες του Ιωάννη Μανοσυέλη  που είναι γνωστό στους πάντες στο νησί ότι ενεργεί για λογαριασμό του Ανδρέα Φραγκίσκου Μαντζόν στον οποίο περιέρχονται όλες οι ιδιοκτησίες που ήγειρε ο Ιωάννης Μανουσέλης αφήνοντας απλήρωτους τους πάντες.
Έτσι λοιπόν, όπως όλο το κτιριακό συγκρότημα περιέρχεται σιγά – σιγά στον Ανδρέα Φραγκίσκου Μαντζόν έτσι και το με στοιχείο πίνακα Π2 κατάστημα – αποθήκη του ΒΗΤΤΑ (Β) κτιρίου της 84 ΚΜΓΡ το οποίο , όπως στην μεσαία μεγάλη παράγραφος της 15ης σελίδας της έγκλησης του εγκαλούντος, την οποία στην παρούσα ενότητα αντικρούω, ο εγκαλών τεκμηριωμένα αναφέρει, ότι ο Ιωάννης Μανοσυέλης είχε πωλήσει διά του υπ’ αριθμόν 20212/26-03-1999 προσυμφώνου αγοραπωλησίας της συμβολαιογράφου Ρόδου Χρυσάνθης Κώτη στον εντολέα του Μεχμέτ Ουγιανίκ η Μπεκάκη του Φεβζή και στην Φλώρα Χρήστου Πινίκα διά του υπ’ αριθμόν 2036/31-12-1993 (σχετικό 03, 71η σελίδα) συμβολαίου αγοραπωλησίας της ιδίας συμβολαιογράφου Ρόδου Χρυσάνθης Κώτη.
Τούτο δε ενεγράφη στους καταλόγους του Κτηματολογίου Ρόδου διά της υπ’ αριθμόν 9307/29-11-200 πράξης του (σχετικό 03, 71η σελίδα).

Μια πρακτική συνήθης του Ιωάννη Μανουσέλη του Κωνσταντίνου, να πωλεί δηλαδή το ίδιο ακίνητο σε διαφορετικούς αγοραστές.

Έτσι λοιπόν και αυτό το ακίνητο, τις δημιουργούμενες οικονομικές διαφορές ένεκα του οποίου δημιουργήθηκαν μεταξύ των Ιωάννη Μανουσέλη και Μεχμέτ Ουγιανίκ η Μπεκάκη του Φεβζή και τις οποίες κλήθηκε ο εγκαλών ως δικηγόρος του δεύτερου να επιμεληθεί νομικά- δικαστικά, περιήλθε και αυτό στην οικογένεια Μαντζόν ως κατωτέρω:

Δια του υπ’ αριθμόν 43841/29-05-2019 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Ρόδου Δημήτρη Γιώρτσου, το οποίο ενεγράφη στου καταλόγους του Κτηματολογίου Ρόδου διά της υπ’ αριθμόν 2898/04-07-2019 (σχετικό 03, 119η σελίδα) πράξης του στην Αλεξάνδρα χήρα Φραγκίσκου Μαντζόν. Κατόπιν το συγκεκριμένο ακίνητο μεταβιβάστηκε στους Αλέξανδρο Ανδρέα Μαντζόν και Φραγκίσκο Ανδρέα Μαντζόν κατά το ήμισυ διά των υπ’ αριθμών 44225/03-10-2019 και 44226/03-10-2019 αντίστοιχα συμβολαίων του συμβολαιογράφου Ρόδου Δημήτριου Γιώρτσου και ενεγράφησαν ομοίως αντίστοιχα διά των υπ’ αριθμών 4460/24-10-2019 και 4461/24-10-2019 πράξεων στους καταλόγους του Κτηματολογίου Ρόδου, (σχετικό 03, σελίδες 119 & 121 αντίστοιχα).

Ως εκ των ανωτέρω προκύπτει το «νήμα» το οποίο συνδέει τον εγκαλούντα με τον «άγνωστο του» Ανδρέα Φραγκίσκου Μαντζόν, είναι η υφαρπαγή των ιδιοκτησιών μας.
Τούτος ενορχηστρώνει αθέατα για τον σκοπό αυτό τις ενέργειες των δημόσιων υπηρεσιών, των δικηγόρων, των τραπεζών και όχι μόνον αυτών.

Όλου του νησιού θα έλεγα, με την δύναμη που απορρέει για αυτόν από την εκλιπούσα μητέρα του της οποίας ήταν ο κακομαθημένος κανακάρης της.

Ο εγκαλών λοιπόν είναι μέλος της εγκληματικής οργάνωσης του Ανδρέα Φραγκίσκου Μαντζόν και οι δικηγορικές του ενέργειες μέρος της ενορχήστρωσης του, προκειμένου αυτός να υφαρπάζει τις ιδιοκτησίες μας, χρησιμοποιώντας κύρια τον Ιωάννη Μανουσέλη ο οποίος κατέστρεψε όποιον συνεργάστηκε μαζί του και με τα οφέλη να καταλήγουν σε βάθος χρόνου στον ίδιο, τον Ανδρέα Φραγκίσκου Μαντζόν.

Επειδή, κομίζω συνοδεία των έγγραφων εξηγήσεων μου σε συραμμένο τόμο τα σχετικά που αναφέρονται ανωτέρω σε αυτές και αυτά είναι αριθμημένα από 01-01 έως 03, εν συνόλω δώδεκα (12) σχετικά και αυτά έχουν ως κατωτέρω:

 1. Σχετικό: 01-01:
  Η υπ’ αριθμόν 354/10-03-2023 πρωτοκόλλου Πρωτοδικείου Ρόδου ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ επιστολή του Στέφανου Ι. Στεφανίδη και του εγκαλούντος.
 1. Σχετικό: 01-02:
  Η υπ’ αριθμόν 1306/10-03-2023 πρωτοκόλλου Εισαγγελίας Εφετών Δωδεκανήσου ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ επιστολή του Στέφανου Ι. Στεφανίδη και του εγκαλούντος.
 1. Σχετικό: 01-03:
  Το υπ’ αριθμόν 1138/28-03-2023 διαβιβαστικό έγγραφο του Πρωτοδικείου Ρόδου προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.
 1. Σχετικό: 01-04:
  Το υπ’ αριθμόν 939/14-03-2023 διαβιβαστικό έγγραφο της Εισαγγελίας Εφετών Δωδεκανήσου προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.
 1. Σχετικό: 01-05:
  Οι από 14-09-2023  έγγραφες εξηγήσεις μου προς Πταισματοδίκη Ρόδου για την με Α.Β.Μ.: Α2023/1817 δικογραφία. 
 1. Σχετικό: 01-06:
  Η από 04-09-2023  εγχειρισμένη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου και με Α.Β.Μ.: Ε2023/4703 έγκληση μου.
 1. Σχετικό: 01-07:
  Η υπ’ αριθμόν 321/01-12-2022 Πράξη του Πρωτοδικείου Ρόδου.
 1. Σχετικό: 01-08:
  Η υπ’ αριθμόν 438/2023 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου.
 1. Σχετικό: 01-09:
  Το υπ’ αριθμόν 1600/2009 Πιστοποιητικό Ιδιοκτησίας, του Κτηματολογίου Ρόδου,  της 80Α Κτηματολογικής Μερίδας Γαιών Ρόδου.
 1. Σχετικό: 01-10:
  Η από 16-06-2023 Ένορκη Εξέταση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Ρόδου για την με Α.Β.Μ.: Α2023/1817 δικογραφία.
 1. Σχετικό: 02:
  Οι από 23-10-2019 προτάσεις του εγκαλούντος, ως πληρεξούσιος δικηγόρος της συμβολαιογράφου Ρόδου Χρυσάνθης Κώτη, Ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου.
 1. Σχετικό: 03:
  Το από 08-01-2024 και με αριθμό 4144/2017 Πιστοποιητικό Ιδιοκτησίας, του Κτηματολογίου Ρόδου για την 84 Κτηματολογική Μερίδα Γαιών Ρόδου.

Δια ταύτα
Ζητώ.

Να απορριφθεί  η με Α.Β.Μ.: Ε2024/1126 κατά εμού και αυτή η ψευδής έγκληση του εγκαλούντος δικηγόρου  Ιωάννη Γ. Χαρίτου.


Επιπρόσθετα και άμεσα.
Ζητώ.
Επίσημο  αντίγραφο της παρούσης.


Ρόδος 03-06-2024

Ο Παρέχων τις Εξηγήσεις
Θωμάς – Δημήτριος Σπανός Του Χρήστου.

 

(Υπό - Σημείωση: τα σχετικά όλων των αποσπασμάτων της εγκλήσεως μου, που ο εγκαλών επικαλείται και αναφέρει στην έγκληση του εμπεριέχονται στην δικογραφία, με την ίδια αρίθμηση προσκομιζόμενα από τον ίδιο τον εγκαλούντα)

  

.

.

.

Design by Thomas C. Spanos