+30.6946696310                      info@spanosthomas.eu                      live:.cid.912cd03ac5bb338a                    

Αγαπητοί αναγνώστες.
Εχθές κατέθεσα στο Πρωτοδικείο Ρόδου την με αριθμό 477/15-04-2019 αίτηση προκειμένου να μου χορηγηθεί νομική βοήθεια  διορισμού δικηγόρου και Δικαστικού επιμελητή, προκειμένου να καταθέσω αγωγή αποζημίωσης κατά της συμβολαιογράφου Κώτη Χρυσάνθης, για τις αδικοπραξίες που κατά εμού τέλεσε και ενδεικτικώς στη συγκεκριμένη αίτηση μου αναφέρομαι.
Τούτη θέτω στη διάθεση Σας, ώστε να λάβετε γνώση, αυτούσια ως έχει κατωτέρω.

Ρόδος 16-04-2019

Με εκτίμηση.
Θωμάς Χ. Σπανός.

ΑΙΤΗΣΗ
Ειδικής Διαδικασίας Νόμου 3226/2004
(Παροχής Νομικής Βοήθειας Σε Πολίτες Χαμηλού Εισοδήματος)

Του                                                                                                                                                         Προς Την 
Σπανού Θωμά – Δημήτριου Του Χρήστου                                                                                             Πρόεδρο του Πρωτοδικείου Ρόδου
Α.Δ.Τ.: ΑΗ 950857                                                                                                                                   Κυρία Λινάκη Ελεονώρα
Λοιπών Στοιχείων ως Υποσέλιδο.                                                                             
                                                                                                                                                              Ρόδος 15-04-2019


                       Θέμα: Διορισμός Δικηγόρου ως Συνηγόρου Σύμφωνα Με Το Νόμο 3226/2004

Αξιότιμη Κυρία Πρόεδρος.
Λαμβάνω την τιμή να Σας ζητήσω, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1,2,3,6 και 8 του Νόμου 3226/2004  (Φ.Ε.Κ. 24/04-02-2004) τη χορήγηση της νομικής βοήθειας που προβλέπεται στις ανωτέρω διατάξεις του σχετικού Νόμου και αφορά:
Τον διορισμό δικηγόρου και Δικαστικού επιμελητή, προκειμένου να καταθέσω αγωγή αποζημίωσης κατά της  Κώτη Χρυσάνθης, ένεκα κατά εμού αδικοπραξιών της.
Τούτη είναι  συνιδιοκτήτης ενός αυθαίρετου (σχετικό 01) και  κατεδαφιστέου (σχετικό 02) κτιρίου περίπου στο 6ο χιλιόμετρο της οδού Ρόδου – Λίνδου, στην 80Α Κτηματολογική Μερίδα Γαιών Ρόδου, όπως προκύπτει από το υπ’ αριθμόν 1600/19-02-2009 (σχετικό 03) Πιστοποιητικό Ιδιοκτησίας και Βαρών της συγκεκριμένης ΚΜΓΡ και την υπ’ αριθμόν 246/98 (σχετικό 04) οικοδομική άδεια αυτού.
Η 246/98 (σχετικό 04) οικοδομική άδεια έληξε στις 24-06-2006, όπως προκύπτει από το σώμα αυτής, μα και το υπ’ αριθμόν 2440/27-05-2013 (σχετικό 05) έγγραφο της Υπηρεσίας Δόμησης Ρόδου.
Η συγκεκριμένη δε 246/98 οικοδομική άδεια αδυνατεί αναθεώρησης και επανέκδοσης όπως προκύπτει από το υπ’ αριθμόν 1301/06-04-2015 (σχετικό 06) έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου, καθώς δεν δύναται στην 80Α ΚΜΓΡ να εγκριθεί κυκλοφοριακή σύνδεση με την Εθνική οδό Ρόδου – Λίνδου, απαραίτητο συνοδό έργο έκδοσης οικοδομικής αδείας.
Το συγκεκριμένο κτίριο έχει μοναδική διέξοδο νομιμοποίησης την υφαρπαγή της όμορης ιδιοκτησίας μου (σχετικό 07), κάτι που η ίδια προφανώς γνώριζε, με τους συνιδιοκτήτες της σε αυτό, από αιτήσεως της 246/98 (σχετικό 04) οικοδομικής άδειας, διά του υπ’ αριθμόν ΧΟΠ 5646/17-10-1996 (σχετικό 04) Πρωτοκόλλου της Πολεοδομίας Ρόδου.
Τούτο προκύπτει από μια εξ αυτών που κατέχω τεχνική έκθεση πραγματογνωμοσύνης (σχετικό 08 α΄) και το σχεδιάγραμμα που την συνοδεύει (σχετικό 08 β΄), του αρχιτέκτονα μηχανικού κυρίου Σαββόπουλου Νίκου.
Ένεκα τούτου, πλαστογράφησε την ημερομηνία σύστασης του υπ’ αριθμόν 2829 (σχετικό 09 α΄) συμβολαίου αγοραπωλησίας, από Δεκέμβριο του 1996 σε Φεβρουάριο του 1997, με το οποίο πωλήθηκαν από τον Μανουσέλη Ιωάννη στην κυρία Καρόφτη  Ελένη οι μελλοντικές οριζόντιες ιδιοκτησίες (ΓΙ1) και (ΓΙ2).
Τούτο για να είναι δυνατή η εγγραφή του συμβολαίου δύο μήνες περίπου μετά τη σύσταση του, δια της υπ’ αριθμόν 1530/21-02-1997 (σχετικό 09 β΄) πράξεως στους καταλόγους του κτηματολογίου Ρόδου, καθώς κάθε συμβολαιογραφική πράξη πρέπει να μεταγραφεί εντός μηνός  στο κτηματολόγιο Ρόδου.
Τούτο δε έπραξαν διότι πλαστογράφησαν και την  υπ’ αριθμόν 3262/1996 (σχετικό 09 γ΄) Δήλωση Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων αναγράφοντας ότι «θα παραδοθεί σε μπετά» ως και την αξία του ακινήτου με αποτέλεσμα να φορολογηθεί για τεκμήριο η κυρία Καρόφτη Ελένη και να επιβληθεί παρανόμως η 476/14-04-2000 (σχετικό 09 δ΄) αναγκαστική κατάσχεση του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Ρόδου Καρακατσάνη Μιχάλη στις οριζόντιες ιδιοκτησίες (ΓΙ1) και (ΓΙ2) αιχμαλωτίζοντας το ακίνητο για την ίδια και τους συνιδιοκτήτες της.
Στις 12-01-2009 μετέβηκα στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και επέδωσα ιδιοχείρως το με αριθμό κατάθεσης 191/12-01-2009 (σχετικό 10 α΄) αίτημα στον Γενικό Εισαγγελέα να επιστατήσει του επικείμενου υπ’ αριθμόν 26328/2008 (σχετικό 10 β΄) 1ου επαναληπτικού προγράμματος παράνομου και καταχρηστικού πλειστηριασμού του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α που διενεργείτο στις 21-01-2009 κατά της συνολικής ιδιοκτησίας μου και προς τούτο είχαν ήδη συντελεστεί και συντελούνταν  παράνομες πράξεις.
Θέλησα να γνωστοποιήσω και την ανωτέρω αναφερομένη πλαστογραφία του υπ’ αριθμόν 2829 (σχετικό 09 α΄) συμβολαίου για το οποίο είναι βέβαιο ότι υπάρχει διπλή εγγραφή στο βιβλίο της συγκεκριμένης συμβολαιογράφου, προκειμένου να είναι δυνατή, μεταγενέστερα και πέραν του ενός μηνός, η εγγραφή του στους καταλόγους του κτηματολογίου.
Επειδή η συμβολαιογράφος Κώτη Χρυσάνθη, συνιδιοκτήτης στο αυθαίρετο (σχετικό 01) και  κατεδαφιστέο  (σχετικό 02) κτίριο της 80Α ΚΜΓΡ με την παράνομη και ήδη ληγμένη, αδυνατούσα επανέκδοσης 246/98 (σχετικό 04) οικοδομική άδεια του Ανδρέα Μαντζόν, δεν μου επέτρεπε να επιβεβαιώσω με τα ίδια μου τα μάτια την διπλή εγγραφή του  υπ’ αριθμόν 2829 (σχετικό 09 α΄) συμβολαίου, ώστε να κάνω μνεία και αυτού στον Γενικό Εισαγγελέα Του Αρείου Πάγου, ζήτησα και μου εκδόθηκε προς τούτο εισαγγελικά παραγγελία (σχετικό 10 γ΄).
Μετά την επίσκεψη μου στο γραφείο της, στο οποίο τελικά δεν βρέθηκε το φύλλο εγγραφής του συγκεκριμένου συμβολαίου για να επιβεβαιώσω την διπλή εγγραφή αυτού, βρέθηκα μετά την από 13-01-2009 (σχετικό 10 δ΄) ψευδή αναφορά στην εισαγγελία της συμβολαιογράφου Κώτη Χρυσάνθης κατηγορούμενος για υπεξαγωγή  εγγράφου.
Φερόμουν με την συγκεκριμένη ψευδή κατηγορία  υπεξαγωγής εγγράφου πλέον των έξη (6) ετών για να απαλλαγώ και να αθωωθώ αυτής με την υπ’ αριθμόν 1673/2015 (σχετικό 10 ε΄) απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου, ατιμωτικά για εμένα, με την αιτιολογία λόγω αμφιβολιών.

Αξιότιμη Κυρία Πρόεδρος.
Ένεκα των ανωτέρω προτίθεμαι να καταθέσω αγωγή αποζημίωσης από την συμβολαιογράφο Κώτη Χρυσάνθη και προς τούτο αιτούμαι τον διορισμό δικηγόρου και Δικαστικού επιμελητή.

Αξιότιμη Κυρία Πρόεδρος.
Η χορήγηση της παραπάνω αιτούμενης  νομικής βοήθειας κρίνεται απαραίτητη κατά τις διατάξεις του ως άνω Νόμου καθόσον βρίσκομαι σε οικονομική δυσχέρεια να αντιμετωπίσω τα έξοδα της ανωτέρω δικαστικής ενέργειας.
Υποβάλλω συνημμένα με την παρούσα τα εξής πιστοποιητικά:

  1. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος, ενός εκάστου των τριών τελευταίων ετών, όπου αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. και η ισχύουσα διεύθυνση διαμονής μου, (σχετικά 11 α’,  β’,  γ’).
  2. Την δήλωση φορολογίας εισοδήματος μου, για τα εισοδήματα που απέκτησα το έτος 2017, (σχετικό 12).
  3. Την περιουσιακή μου κατάσταση (σχετικό 13 α’) και τη δήλωση Ε9 (σχετικό 13 β’) για το έτος 2017.
  4. Την υπ’ αριθμόν 47/02-07-2014 (σχετικό 14) απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, διά της οποίας μου αναγνωρίστηκε το δικαίωμα κτήσης, με χρησικτησία, στο ακίνητο που μου εξασφαλίζει το ανωτέρω φορολογητέο εισόδημα μου.
    Τούτο δεν εμφανίζεται στην περιουσιακή μου κατάσταση και το Ε9, διότι δεν έχει γίνει ακόμη μεταβίβαση στο κτηματολόγιο ένεκα αδυναμίας καταβολής των αναλογούντων φόρων.

Αξιότιμη Κυρία Πρόεδρος.
Παρακαλώ πολύ ενημερώστε με αν υστερεί σε κάτι το αίτημα μου, ώστε να το συμπληρώσω για να έχει αίσια έκβαση.                                                                                      

                                                                                                        

                                                                                                                           Ρόδος 15-04-2019

Με τιμή.
Σπανός Χ. Θωμάς.

.

.

.

Design by Thomas C. Spanos