+30.6946696310                      info@spanosthomas.eu                      live:.cid.912cd03ac5bb338a                    

Αγαπητοί αναγνώστες.
Διά της με αριθμό κατάθεσης 414/12-04-2021 αίτησης μου, στο Πρωτοδικείο Ρόδου, ζήτησα χορήγηση νομικής βοήθειας προκειμένου να καταθέσω αίτηση αναστολής, ως και την έκδοση προσωρινής διαταγής προς τούτο, κατά της παρανόμως επιβληθείσας κατά εμου συντηρητικής κατάσχεσης του Ανδρέα Φραγκίσκου Μαντζόν.
Ο Αξιότιμος Πρόεδρος Πρωτοδικών Ρόδου κύριος Φίλιππος Τσιώτας αποφάνθηκε επί αυτής την απόρριψη της παραπέμποντας σε άλλη παλαιότερη απόφαση του ιδίου Δικαστηρίου.
Ως εκ τούτης προκύπτει είμαι αναγκασμένος σε κατάθεση Προσφυγής κατά της συγκεκριμένης απόφασης του.
Τούτη έχω ήδη έτοιμη και αύριο το πρωί ημέρα Δευτέρα πρόκειται να την καταθέσω στη γραμματεία του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, εμπροθέσμως.
Τούτη θέτω, αυτούσια ως έχει, στη διάθεση Σας, κατωτέρω:

Ρόδος 18-04-2021

Με εκτίμηση.
Θωμάς Χ. Σπανός.

Προσφυγή


Ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου
(Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων)

Του Θωμά – Δημήτριου Χρήστου Σπανού, κατοίκου Ρόδου στο 5Χλμ. Ρόδου – Λίνδου, επαγγέλματος εμπόρου,  με Α.Δ.Τ.:  ΑΗ 950857 και Α.Φ.Μ.: 027637336.

Κατά

Της απορριπτικής απόφασης του Προέδρου του Πρωτοδικείου Ρόδου κυρίου Φίλιππου Τσιώτα στην με αριθμό κατάθεσης 414/12-04-2021 (σχετικό 01) αίτηση μου για χορήγηση νομικής βοήθειας.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ * * * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Αξιότιμοι Κύριοι.
Σεβαστοί Δικαστές.
Μου κοινοποιήθηκε η υπ’ αριθμόν 40/2021 (σχετικό 02) απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου και ταυτόχρονα η συντηρητική κατάσχεση (σχετικό 03) του ενάγοντος αντεναγομένου Ανδρέα Φραγκίσκου Μαντζόν.
Τούτη έγινε παρανόμως άμεσα εκτελεστή (σχετικό 04) και μου έχει μπλοκάρει τον μοναδικό ατομικό τραπεζικό λογαριασμό που διαθέτω και αυτός είναι στην Εθνική τράπεζα.
Διά της υπ’ αριθμόν 16/15-04-2021 (σχετικό 05) Πράξης του Εφετείου Δωδεκανήσου μου χορηγήθηκε νομική βοήθεια προκειμένου να καταθέσω έφεση επί της ανωτέρω 40/2021 (σχετικό 02) απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου.
Ομοίως κατέθεσα και την με αριθμό κατάθεσης 414/12-04-2021 (σχετικό 01) αίτηση μου για χορήγηση νομικής βοήθειας, προκειμένου να αναστείλω την ανωτέρω συντηρητική κατάσχεση και την οποία απέρριψε ο Αξιότιμος Πρόεδρος του Πρωτοδικείου Ρόδου Κύριος Φίλιππος Τσιώτας, εκδίδοντας την προσβαλλόμενη.

Αξιότιμοι Κύριοι.
Σεβαστοί Δικαστές.

Θέτω υπόψη Σας, τα κάτωθι:

 1. Η υπ’ αριθμόν 40/2021 (σχετικό 02) απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, δεν είναι άμεσα εκτελεστή.
 1. Ευρίσκομαι σε μια μακροχρόνια δικαστική διαμάχη και όχι μόνον, με τον εναγόμενο αντεναγόμενο Ανδρέα Φραγκίσκου Μαντζόν και την μητέρα του, η οποία προσφάτως απεβίωσε. Τούτη η επί δεκαετίες μεταξύ μας αντιπαλότητα, πέραν όλων των πολλών διαχρονικά προσπαθειών μου να τα βρω μαζί τους, έχει πυροδοτήσει πλήθος άλλων παράνομων ενεργειών εναντίον μου για τις οποίες, έχοντας περιέλθει σε αδυναμία διαβίωσης, προσφεύγω στον θεσμό της Δικαιοσύνης, μέσω του ευεργετικού νόμου 3226/2004 που μου δίνει αυτή τη δυνατότητα, ώστε να αμυνθώ σε αυτές.
  Με αυτό το ευεργέτημα, μου έχουν χορηγηθεί πλήθος πράξεων χορήγησης νομικής βοήθειας από το Πρωτοδικείο Ρόδου, μα και από άλλα ανώτερα και κατώτερα δικαστήρια, πολιτικά και διοικητικά, στα οποία έχω προσφύγει και προσφεύγω.
  Απολύτως ενδεικτικά και μόνον, Σας εκθέτω τις κάτωθι πράξεις χορήγησης νομικής βοήθειας του εκδώσαντος την προσβαλλόμενη, κυρίου Φίλιππου Τσιώτα:
 1. Δια της υπ’ αριθμόν 1188/09-10-2017 (σχετικό 07 α΄), αίτησης μου αιτήθηκα χορήγηση νομικής βοήθειας προκειμένου να κοινοποιήσω επιστολή μου προς την ηγεσία της Ελληνικής Δικαιοσύνης, στην μητέρα του ενάγοντος αντεναγομένου Ανδρέα Φραγκίσκου Μαντζόν, η οποία απέθανε προσφάτως.
  Η συγκεκριμένη αίτηση μου απορρίφτηκε για ανυπόστατους λόγους σε αντίθεση όλων των άλλων πράξεων  χορήγησης νομικής βοήθειας που μου παρέχονταν προγενέστερα, μα και μεταγενέστερα της συγκεκριμένης.
  Ένεκα τούτου κατέθεσα την υπ’ αριθμόν 1208/11-10-2017 (σχετικό 07 β΄) Προσφυγή μου στο Πρωτοδικείο Ρόδου.
  Επί τούτης επέγραψε η τότε Πρόεδρος του Πρωτοδικείου Ρόδου ότι η Προσφυγή μου είναι «Ανεπίδεκτη εισαγωγής σε πινάκιο» και «Δεν προβλέπεται σχετική Προσφυγή», (σχετικό 07 β΄).
  Επισκέφθηκα αυτοπροσώπως την τότε Αξιότιμη Κυρία Πρόεδρο και της προσκόμισα τον νόμο 3226/2004 ο οποίος προβλέπει την δυνατότητα μου και το δικαίωμα μου να καταθέσω Προσφυγή.
  Προ τούτου του γεγονότος η τότε Αξιότιμη Κυρία Πρόεδρος ανακάλεσε την προηγούμενη διάταξη της και όρισε δικάσιμο της προσφυγής μου, με την ίδια να συμμετέχει στη σύνθεση του Δικαστηρίου, (σχετικό 07 γ΄).
  Διά της υπ’ αριθμόν 14/2018 (σχετικό 07 δ΄) απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου η προσφυγή μου απορρίφτηκε, με ανυπόστατη αιτιολογία.

Αξιότιμοι Κύριοι.
Σεβαστοί Δικαστές.
Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι ο νόμος για τον εναγόμενο αντεναγόμενο μου Ανδρέα Φραγκίσκου Μαντζόν και την προσφάτως αποθανούσα μητέρα του δεν ίσχυε και δεν ισχύει, δεν επιβαλλόταν και δεν επιβάλλεται.

Του μόλις ανωτέρω αναφερομένου γεγονότος επικουρικά και ενδεικτικά και μόνον, επιβεβαιώνει η από 03-05-2019 έγκληση μου κατά της Προέδρου του Πρωτοδικείου Ρόδου Αντωνίας- Μαρίας Σκόκου η οποία συνειδητά παρανόμησε υπέρ των αντιδίκων μου, παρά την επίμονη προσπάθεια μου  να αποφύγω τούτο, (σχετικό 08).

Οι συγκεκριμένοι αντίδικοι μου ένεκα των οποίων αναγκάστηκα σε έγκληση μου κατά της Προέδρου Πρωτοδικών Ρόδου έχουν προσφέρει εκδουλεύσεις κατά των ανωτέρω αναφερομένων εναγόντων αντεναγομένων που είχαν σαν αποτέλεσμα την κοινωνικοοικονομική μου καταστροφή και προστατεύονται από την επιβολή του νόμου σε αυτούς.

Αξιότιμοι Κύριοι.
Σεβαστοί Δικαστές.
Είναι ηλίου φαεινότερο ότι στα πλαίσια των ανωτέρω αναφερομένων εκδόθηκε και η προσβαλλόμενη για την οποία προσφεύγω ενώπιον Σας διά της παρούσης.

Επειδή η υπ’ αριθμόν 40/2021 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου δεν είναι άμεσα εκτελεστή.
Επειδή είναι αποδεδειγμένο εκ των ανωτέρω ότι οι αντίδικοι μου και ειδικά ο συγκεκριμένος Ανδρέας Φραγκίσκου Μαντζόν είναι υπεράνω του νόμου και αδικοπραγεί μακροχρόνια εναντίον μου, κυρίως ενεργώντας ως ηθικός αυτουργός και εν προκειμένω ως εντολέας της παρανόμως επιβληθείσας κατά εμού συντηρητικής κατάσχεσης στον μοναδικό ατομικό λογαριασμό που διαθέτω και αυτόν διατηρώ στην Εθνική τράπεζα.
Επειδή έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμόν 16/2021 (σχετικό 05) Πράξη χορήγησης νομικής βοήθειας από το Εφετείο Δωδεκανήσου και πρόκειται να  καταθέσω έφεση κατά της 40/2021 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου στην οποία εδράζει η παρανόμως και αψίθυμα επιβληθείσα κατά εμού συντηρητική κατάσχεση.
Επειδή πρόκειται να ευδοκιμήσει η έφεση μου και να καταρριφθεί εξολοκλήρου στο Εφετείο η διάτρητη 40/2021 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου.
Επειδή είναι θέμα επιβίωσης να διατηρώ έναν τραπεζικό λογαριασμό.
Επειδή η προσβαλλόμενη δεν έχει λογική και αρμονική συνέπεια, συνέχεια και δεν συνάδει με τις πολλές άλλες αποφάσεις του ιδίου εκδώσαντος την προσβαλλόμενη, περί του δικαιώματος μου να τύχω χορήγησης νομικής βοήθειας.
Επειδή η προσβαλλόμενη, αποδεδειγμένα δεν στηρίχτηκε στην σκέψη και την κρίση του εκδώσαντος την προσβαλλόμενη αλλά σε παραπομπή άλλης δικαστικής αποφάσεως εκδοθείσας στα πλαίσια των ανωτέρω αναφερομένων περί της ασυλίας των αντιδίκων μου, οι οποίοι φέρονται μακροχρόνια να είναι υπεράνω του νόμου και δη ο συγκεκριμένος Ανδρέας Φραγκίσκου  Μαντζόν.
Επειδή για τους αναφερομένους στην έγκληση μου (σχετικό 08) αντίδικους μου, οι οποίοι προστατεύονται έως του σημείου να παρανομούν για την  προστασία τους δικαστικοί λειτουργοί, τελικά μου χορηγήθηκε νομική βοήθεια όπως προκύπτει από τις:

 1. Την υπ’ αριθμόν 54/13-03-2019 (σχετικό 09 α΄) Πράξη του Πρωτοδικείου Ρόδου.
 2. Την υπ’ αριθμόν 55/13-03-2019 (σχετικό 09 β΄) Πράξη του Πρωτοδικείου Ρόδου.
 3. Την υπ’ αριθμόν 56/13-03-2019 (σχετικό 09 γ΄) Πράξη του Πρωτοδικείου Ρόδου.
 4. Την υπ’ αριθμόν 57/13-03-2019 (σχετικό 09 δ΄) Πράξη του Πρωτοδικείου Ρόδου.

Για τους ανωτέρω λόγους


ΖΗΤΩ:

 1. Να εξαφανιστεί η προσβαλλόμενη και συγκεκριμένα η απορριπτική απόφαση του Αξιότιμου Προέδρου Πρωτοδικών Ρόδου επί της υπ’ αριθμόν 414/12-04-2021 (σχετικό 01) αίτησης μου, κατατεθειμένης στο Πρωτοδικείο Ρόδου.
 2. Να ικανοποιηθεί η συγκεκριμένη αίτηση μου και να μου χορηγηθεί νομική βοήθεια προκειμένου να καταθέσω αίτηση αναστολής της συντηρητικής κατάσχεσης, που παρανόμως μου επιβλήθηκε ένεκα η υπ’ αριθμόν 40/2021 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, έως ότου εκδοθεί η έφεση μου που πρόκειται να καταθέσω με τον διορισθέντα από το Εφετείο Δωδεκανήσου δικηγόρο κύριο Μπακαλούμα Αναστάσιο διά της υπ’ αριθμόν 16/15-04-2021 (σχετικό 05) Πράξεως του Εφετείου Δωδεκανήσου.
 3. Να εκδοθεί προσωρινή διαταγή αναστολής της συντηρητικής κατάσχεσης έως έκδοσης αποφάσεως επί της αιτήσεως μου.

Ρόδος 19-04-2021

Με τιμή
Θωμάς – Δημήτριος Χρήστου Σπανός

SpTh Ypografi 180x122

.

.

.

Design by Thomas C. Spanos