+30.6946696310                      info@spanosthomas.eu                      live:.cid.912cd03ac5bb338a                    

Συνέχεια από το άρθρο:
ΠΡΑΚ 631/13-10-2017 Προσφυγή – Ανακοπή κατά Δ.Ο.Υ. Ρόδου (Οφειλές ΣπΘ)

Αγαπητοί αναγνώστες.
Όπως σας έχω ήδη εκθέσει στο άρθρο ΠΡΑΚ 631/13-10-2017 Προσφυγή – Ανακοπή κατά Δ.Ο.Υ. Ρόδου (Οφειλές ΣπΘ) θέλησα, επιχείρησα και επιχειρώ να καταθέσω έφεση κατά της υπ’ αριθμόν Α507/2019 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου.
Δια της με αριθμό ΓΠ 1625/23-09-2019 αίτησης μου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου και ΕΠ 462/09-10-2019 στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά, κατέθεσα σχετική αίτηση χορήγησης νομικής βοήθειας, απευθυνόμενη προς την Πρόεδρο του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.
Διά της υπ’ αριθμόν ΕΠΑ 311/2019 Πράξης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, η ανωτέρω αίτηση μου απορρίφτηκε, για τον λόγο που σε αυτήν αναφέρετε και μπορείτε τούτου να λάβετε γνώση πατώντας και εδώ.

Αγαπητοί αναγνώστες.
Είναι αναφαίρετο δικαίωμα μου να επιχειρώ να αμύνομαι δικαστικά και αυτό πράττω για να μην αυτοδικήσω και καταστώ υπόλογος.
Τούτο δε πράττω παρά τις όποιες άοκνες προσπάθειες που διενεργούνται για να μου στερήσουν την πρόσβαση μου στην Ελληνική Δικαιοσύνη, οδηγώντας με ΚΑΠΟΙΟΙ επιτακτικά και ανορθόδοξα έως παράνομα, στην αυτοδικία.
Με αριθμό κατάθεσης ΓΠ 1955/11-11-2019 στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου και ΕΠ 503/2019 στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά κατέθεσα Νέα Αίτηση, απευθυνόμενη προς την Πρόεδρο του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, με την δέουσα τεκμηρίωση, προς ικανοποίηση της και τούτης μπορείτε να λάβετε γνώση πατώντας και εδώ.

Αγαπητοί αναγνώστες.
Εκ των συνθηκών αναγκάστηκα να εξαντλήσω τις όποιες, εις γνώση μου, δυνατότητες μου παρέχει η Ελληνική νομοθεσία για να αμυνθώ.
Με αριθμό κατάθεσης ΓΠ 1956/11-11-2019 στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου και ΕΠ 504/2019 στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά κατέθεσα επιπρόσθετα (Προσφυγή) – Αίτηση Ανάκλησης, απευθυνόμενη Ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, κατά της υπ’ αριθμόν ΕΠΑ 311/2019 Πράξης της προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά Μαρίας Κόκοτα, Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ.
Τούτης μπορείτε να λάβετε γνώση πατώντας και εδώ.
Επίσης, Σας την παραθέτω αυτούσια ως έχει κατωτέρω:

Ρόδος  13-11-2019

Με εκτίμηση.
Θωμάς Χ. Σπανός.

ΕΝΩΠΙΟΝ
ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΡΟΣΦΥΓΗ

Του Θωμά – Δημητρίου Σπανού του Χρήστου, κατοίκου Ρόδου στο 5ο Χλ. Ρόδου – Λίνδου, (ΑΦΜ: 027637336).

ΚΑΤΑ

Της με αριθμό ΕΠΑ 311/2019 Πράξης της προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά Μαρία Κόκοτα, Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ.

---------------------------------------

Αξιότιμοι Κύριοι
Σεβαστοί Δικαστές.

Προσφεύγω Ενώπιον Σας και κατά της υπ’ αριθμόν ΕΠΑ 311/2019 (επισυνάπτεται) Πράξης της προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά Μαρία Κόκοτα, Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ.

Η συγκεκριμένη πράξη σφάλει, ως κατωτέρω:

1η Περίπτωση.

Γίνεται μερική ερμηνεία του άρθρου 92 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας και δη της παραγράφου δύο (2) αυτού. Συγκεκριμένα:

 1. ….
 2. «Δεν υπόκεινται σε έφεση αποφάσεις που αφορούν σε χρηματικές διαφορές, αν το αντικείμενό τους δεν υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Προκειμένου για απαιτήσεις αμέσως ή εμμέσως ασφαλισμένων κατά των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και για απαιτήσεις για κάθε είδους αποδοχές του προσωπικού γενικώς του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης και δεύτερης βαθμίδας και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, το ανωτέρω όριο ορίζεται στο ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.». Αν αντικείμενο της διαφοράς είναι περισσότερα αυτοτελή και διακεκριμένα μεταξύ τους ποσά, το εκκλητό κρίνεται χωριστά ως προς καθένα από τα ποσά αυτά. Σε περίπτωση αντικειμενικής σώρευσης ένδικων βοηθημάτων, συνάφειας προσβαλλόμενων  πράξεων ή παραλείψεων ή ομοδικίας, το αντικείμενο της διαφοράς κρίνεται χωριστά ως προς κάθε ένδικο βοήθημα, συναφή πράξη ή παράλειψη ή ομόδικο, εκτός αν, στην τελευταία περίπτωση, υπάρχει ενοχή σε ολόκληρο.
 3. ….

2η Περίπτωση.

Στην έκτη (6η) ενότητα της προσβαλλόμενης αναφέρεται, επικαλείται και αποφαίνεται:

 1. Ενόψει του ότι το αντικείμενο της χρηματικής διαφοράς ανέρχεται σε 835 ευρώ και δεν υπερβαίνει τις 5.000 ευρώ, η Α507/2019 απόφαση δεν υπόκειται σε έφεση. Επομένως το ένδικο μέσο, κρίνεται προδήλως απαράδεκτο, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις και δεν είναι δυνατή η χορήγηση νομικής βοήθειας.

Αξιότιμοι Κύριοι
Σεβαστοί Δικαστές.

Επειδή   ομόδικα ενέχονται ακυρότητας  είκοσι πέντε (25) επί μέρους οφειλές μου, στο σύνολο τους, προς τη Δ.Ο.Υ. Ρόδου, κατ’ άρθρο 92 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας και δη της παραγράφου δύο (2) αυτού, όπως αυτές αναφέρονται στην με αριθμό κατάθεσης ΠΡΑΚ 631/13-10-2017 ανακοπή μου και σας παραθέτω αναλυτικά ως κατωτέρω:

 1. Η υπ’ αριθμόν 287/28-02-1989 ταμειακή βεβαίωση και με αριθμό γραμμής χρηματικού καταλόγου 23, που αφορά τέλη κυκλοφορίας, ποσού με τις προσαυξήσεις 849,08 €.
 2. Η υπ’ αριθμόν 287/28-02-1989 ταμειακή βεβαίωση και με αριθμό γραμμής χρηματικού καταλόγου 21, που αφορά τέλη κυκλοφορίας, ποσού με τις προσαυξήσεις 762,08 €.
 3. Η υπ’ αριθμόν 263/28-02-1990 ταμειακή βεβαίωση και με αριθμό γραμμής χρηματικού καταλόγου 440, που αφορά τέλη κυκλοφορίας, ποσού με τις προσαυξήσεις 3.699,32 €.
 4. Η υπ’ αριθμόν 263/28-02-1990 ταμειακή βεβαίωση και με αριθμό γραμμής χρηματικού καταλόγου 442, που αφορά τέλη κυκλοφορίας, ποσού με τις προσαυξήσεις 1.039,12 €.
 5. Η υπ’ αριθμόν 691/10-06-1994 ταμειακή βεβαίωση και με αριθμό γραμμής χρηματικού καταλόγου 1, που αφορά εισφορά αυτοκινήτου, ποσού με τις προσαυξήσεις 1.402,43 €.
 6. Η υπ’ αριθμόν 1675/31-12-1996 ταμειακή βεβαίωση και με αριθμό γραμμής χρηματικού καταλόγου 12, που αφορά φόρο εισοδήματος, ποσού με τις προσαυξήσεις 2.281,53 €.
 7. Η υπ’ αριθμόν 38/25-01-1999 ταμειακή βεβαίωση και με αριθμό γραμμής χρηματικού καταλόγου 3, που αφορά πρόστιμο ΚΒΣ, ποσού με τις προσαυξήσεις 1.014,24 €.
 8. Η υπ’ αριθμόν 38/25-01-1999 ταμειακή βεβαίωση και με αριθμό γραμμής χρηματικού καταλόγου 20, που αφορά πρόστιμο ΚΒΣ, ποσού με τις προσαυξήσεις 494,45 €.
 9. Η υπ’ αριθμόν 38/25-01-1999 ταμειακή βεβαίωση και με αριθμό γραμμής χρηματικού καταλόγου 2, που αφορά πρόστιμο ΚΒΣ, ποσού με τις προσαυξήσεις 170,58 €.
 10. Η υπ’ αριθμόν 51/25-01-1999 ταμειακή βεβαίωση και με αριθμό γραμμής χρηματικού καταλόγου 2, που αφορά Φ.Μ.Υ., ποσού με τις προσαυξήσεις 170,91 €.
 11. Η υπ’ αριθμόν 51/25-01-1999 ταμειακή βεβαίωση και με αριθμό γραμμής χρηματικού καταλόγου 4, που αφορά Φ.Μ.Υ., ποσού με τις προσαυξήσεις 521,67 €.
 12. Η υπ’ αριθμόν 66/29-01-1999 ταμειακή βεβαίωση και με αριθμό γραμμής χρηματικού καταλόγου 4, που αφορά πρόστιμο από εισόδημα Φ.Π., ποσού με τις προσαυξήσεις 296,07 €.
 13. Η υπ’ αριθμόν 66/29-01-1999 ταμειακή βεβαίωση και με αριθμό γραμμής χρηματικού καταλόγου 5, που αφορά πρόστιμο από εισόδημα Φ.Π., ποσού με τις προσαυξήσεις 1.145,43 €.
 14. Η υπ’ αριθμόν 1498/11-02-2000 ταμειακή βεβαίωση και με αριθμό γραμμής χρηματικού καταλόγου 5, που αφορά πρόστιμο από Απόφαση Ποινικού Δικαστηρίου, ποσού με τις προσαυξήσεις 12.039,06 €.
 15. Η υπ’ αριθμόν 9295/20-07-2000 ταμειακή βεβαίωση και με αριθμό γραμμής χρηματικού καταλόγου 25, που αφορά πρόστιμο από Απόφαση Ποινικού Δικαστηρίου, ποσού με τις προσαυξήσεις 2.586,46 €.
 16. Η υπ’ αριθμόν 9295/20-07-2000 ταμειακή βεβαίωση και με αριθμό γραμμής χρηματικού καταλόγου 5, που αφορά πρόστιμο από Απόφαση Ποινικού Δικαστηρίου, ποσού με τις προσαυξήσεις 1.724,32 €.
 17. Η υπ’ αριθμόν 9295/20-07-2000 ταμειακή βεβαίωση και με αριθμό γραμμής χρηματικού καταλόγου 4, που αφορά πρόστιμο από Απόφαση Ποινικού Δικαστηρίου, ποσού με τις προσαυξήσεις 171,01 €.
 18. Η υπ’ αριθμόν 4734/23-05-2003 ταμειακή βεβαίωση και με αριθμό γραμμής χρηματικού καταλόγου 23, που αφορά πρόστιμο τροχαίας ποσού σήμερα με τις προσαυξήσεις 2.810 €.
 19. Η υπ’ αριθμόν 777/28-01-2005 ταμειακή βεβαίωση και με αριθμό γραμμής χρηματικού καταλόγου 56, που αφορά πρόστιμο τροχαίας ποσού σήμερα με τις προσαυξήσεις 1.255 €.
 20. Η υπ’ αριθμόν 6132/11-07-2006 ταμειακή βεβαίωση και με αριθμό γραμμής χρηματικού καταλόγου 40, που αφορά πρόστιμο από Απόφαση Ποινικού Δικαστηρίου, ποσού με τις προσαυξήσεις 188,98 €.
 21. Η υπ’ αριθμόν 6756/26-07-2006 ταμειακή βεβαίωση και με αριθμό γραμμής χρηματικού καταλόγου 4, που αφορά πρόστιμο τροχαίας ποσού σήμερα με τις προσαυξήσεις 1.165 €.
 22. Η υπ’ αριθμόν 9024/28-09-2006 ταμειακή βεβαίωση και με αριθμό γραμμής χρηματικού καταλόγου 12, που αφορά πρόστιμο από Απόφαση Ποινικού Δικαστηρίου, ποσού με τις προσαυξήσεις 3.593,43 €.
 23. Η υπ’ αριθμόν 10483/10-11-2006 ταμειακή βεβαίωση και με αριθμό γραμμής χρηματικού καταλόγου 30, που αφορά πρόστιμο από Απόφαση Ποινικού Δικαστηρίου, ποσού με τις προσαυξήσεις 870,85 €.
 24. Η υπ’ αριθμόν 80011/11-09-2009 ταμειακή βεβαίωση και με αριθμό γραμμής χρηματικού καταλόγου 2107, που αφορά πρόστιμο από εισόδημα Φ.Π., ποσού με τις προσαυξήσεις 57,62 €.
 25. Η υπ’ αριθμόν 234/11-01-2012 ταμειακή βεβαίωση και με αριθμό γραμμής χρηματικού καταλόγου 23, που αφορά πρόστιμο τροχαίας, ποσού με τις προσαυξήσεις 835 €.

Επειδή οι ανωτέρω οφειλές μου ανέρχονται στο συνολικό ποσόν των σαράντα ενός χιλιάδων εκατόν σαράντα τριών ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (41.143,64 €).
Επειδή έχω πλείστες και άλλες πολύ μεγαλύτερες οφειλές μου προς δημόσιους και δημοτικούς οργανισμούς, τράπεζες, προμηθευτές μου και λοιπούς.
Επειδή δεν κατέστη, διότι δεν ήταν, δυνατόν για εμένα να τις ρυθμίσω όλες, καθώς διαβιώ με περιορισμένο δανεισμό από οικογενειακά μου πρόσωπα.
Επειδή στην με αριθμό κατάθεσης ΠΡΑΚ 631/13-10-2017 ανακοπή μου κατά της Δ.Ο.Υ. Ρόδου, υπάρχει οφειλή μου ποσού δώδεκα χιλιάδων τριάντα εννέα ευρώ και έξη λεπτών (12.039,06 €), ως ανωτέρω εκτίθεται και ως εκ τούτου η υπ’ αριθμόν Α507/2019 Απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου (Τμήμα 1ο Μονομελές) υπόκειται σε έφεση.
Επειδή κατ’ άρθρο 87 §1 του υπ’ αριθμόν 321/1969 Νομοθετικού Διατάγματος:

«1. Παν χρέος προς το Δημόσιον παραγράφεται, εφ’ όσον δεν ορίζεται άλλως υπό των διατάξεων του παρόντος, μετά πέντε έτη από της λήξεως του οικονομικού έτους, εντός του οποίου εβεβαιώθη  εις το Δημόσιον Ταμείον (βεβαίωσις  εν στενή εννοία).
Εάν η βεβαίωσις εγένετο πριν η το χρέος καταστεί ληξιπρόθεσμον, εν μέρει η εν όλω, η παραγραφή άρχεται από της λήξεως του οικονομικού έτους, καθ’ ο το χρέος κατέστη ληξιπρόθεσμον και δια το ποσόν τούτο».

Επίσης σύμφωνα με το ίδιο άρθρο 87 §2 του ιδίου υπ’ αριθμόν 321/1969 Ν.Δ.:

«2. Χρέη προς το Δημόσιον α) εκ τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων, πλην των, διά πρόστιμον, χρηματικάς ποινάς και συναφή δικαστικά έξοδα και τέλη, υπαγομένων εις την πενταετή παραγραφήν, β)…». 

Επειδή κατ’ άρθρο 86 §2 του νόμου 2362/1995:

«2. Η χρηματική απαίτηση του Δημοσίου μετά των συμβεβαιουμένων προστίμων παραγράφεται μετά πενταετία από τη λήψη του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο βεβαιώθηκε εν στενή έννοια και κατέστη αυτή ληξιπρόθεσμη».
Επειδή εξ όλων ων ανωτέρω αναφερομένων το ένδικο μέσο της άσκησης έφεσης κατά της υπ’ αριθμόν Α507/2019 απόφασης του Διοικητικού  Πρωτοδικείου Ρόδου (Τμήμα 1ο Μονομελές), κρίνεται προδήλως  παραδεκτό.  

Επειδή

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ
ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΟΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΟΥ
ΖΗΤΩ:

Να εξαφανίσετε την υπ’ αριθμόν ΕΠΑ 311/2019 Πράξη της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά Μαρίας Κόκοτα, Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ.
Να ικανοποιήσετε την με αριθμό κατάθεσης ΓΠ 1625/23-09-2019 στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου και με αριθμό κατάθεσης ΕΠ 462/09-10-2019 στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά, αίτηση μου περί χορήγησης νομικής βοήθειας διορισμού δικηγόρου και δικαστικού επιμελητή προκειμένου να καταθέσω έφεση στην υπ’ αριθμόν Α507/2019 απορριπτική απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου (Τμήμα 1ο Μονομελές).

Ρόδος 11-11-2019

Ο Προσφεύγων.
Σπανός Θωμάς – Δημήτριος Του Χρήστου.

Σημείωση:
Τα συνοδευτικά δικαιολογητικά έγραφα της παρούσης, έχουν ήδη προσκομιστεί και  είναι τα ίδια που συνοδεύουν την ανωτέρω αναφερομένη αίτηση μου της οποίας ζητείται η ικανοποίηση.

.

.

.

Design by Thomas C. Spanos